Thankz | Privacy
15952
page-template-default,page,page-id-15952,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_outside_paspartu,side_area_uncovered_from_content,columns-4,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Privacy Policy en Cookieverklaring
THANKZ heeft deze privacy policy voor u opgesteld om u te kunnen vertellen
hoe wij omgaan met de informatie, met name de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt.
Wij vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk, houden ons daarom aan de
relevante wetgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en
hebben daarom diverse maatregelen getroffen.
Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van:
THANKZ
Alle vragen over privacy en gebruik van persoonsgegevens kunt u richten aan:
THANKZ
Postbus 29
4180BA Waardenburg
0418-654561
imara@lemea.nl
Uw persoonsgegevens kunt u op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld:
• Via onze websites en daar aanwezige applicaties (zie verder in dit document)
• Via e-mail
• Via telefonisch contact
• Tijdens een gesprek
• Met een brief
• Door het overhandigen/achterlaten van uw visitekaartje
Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over het lidmaatschap en onze andere activiteiten, naar aanleiding van
vragen van uw kant, en u informeren over de producten en diensten van THANKZ

waaronder het (mogelijk) sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, attenties
en/of aanbiedingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, bijvoorbeeld ter
ondersteuning van onze bedrijfsprocessen of realisatie van evenement en/of
bezorging op adres.
• Het doorvoeren van verbeteringen in de ICT-systemen en processen van onze
organisatie.
Dit doen wij op basis van aantoonbaar verzoek van uw kant, of ons gerechtvaardigd belang,
zoals onze algemene commerciële activiteiten. In deze privacy policy geven wij u meer inzicht
in de details, ook met betrekking tot onze website(s).
Wanneer wij een opdracht van onze leden of niet-leden ontvangen, zijn we de verwerker van
eventueel door die partij aan ons ter verwerking verstrekte persoonsgegevens. Deze
gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor
ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals aan ons
opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit
soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard
heeft (de verantwoordelijke).
Veranderingen in onze verwerkingsprocessen, websites, applicaties of manier van overleg of
contact kunnen leiden tot veranderingen in onze privacy policy, die wij steeds actualiseren op
onze website.
Voorbeelden van gegevens van u die wij vast (kunnen) leggen: klantgegevens (t.b.v. order- en
relatiemanagement), gegevens van leveranciers en prospects
Wij registreren gegevens van de zakelijke relatie (de rechtspersoon die onze opdrachtgever is,
welke in sommige gevallen een privépersoon kan zijn) én van medewerkers bij onze relatie.
Wij verwerken uw gegevens omdat u ons een opdracht heeft gegund of daar (mondelinge)
toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld door achterlaten van uw visitekaartje. Wij
doen dit ten behoeve van de eerder genoemde algemene doelstellingen. Wij kunnen onder
andere vastleggen:
• Voor- en achternaam/ voorletter(s)
• Titels (indien aanwezig)
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Provincie
• Land
• Telefoonnummer
• Faxnummer
• E-mailadres
• Website (indien aanwezig)
• Geslacht
• Geboortedatum
• (Zakelijke) interesses
• Werkzaam bij organisatie, moment in dienst bij de organisatie
• Gegevens die u met ons deelt, waaronder de inhoud van de gevoerde gesprekken en
mails inclusief bijlagen
• Relevante gegevens voor de orderafhandeling en de zakelijke transactie, waaronder
bankrekeningnummer, btw-nummer, kvk-nummer, controle van uw
kredietwaardigheid, betaalafspraken, betaalhistorie, factureringsadres, bezorgadres.
Zonder deze gegevens is het uitvoeren van onze dienstverlening en opdrachten voor u
naar verwachting niet mogelijk.
Op basis van onze dienstverlening en ontvangen en verstrekte opdrachten en gemaakte
overige afspraken leggen wij verdere gegevens van u vast. Wij bewaren deze gegevens
minstens zo lang als wettelijk verplicht (bijvoorbeeld voor de belastingdienst 7 jaar, of langer
in verband met wettelijke en contractuele aansprakelijkheid) en daarna tot u ons verzoekt
deze te verwijderen omdat uit onze ervaring blijkt dat leden, klanten, leveranciers en overige
relaties het wenselijk vinden dat wij over historische gegevens kunnen beschikken.
Wij bewaren in beginsel geen ‘bijzondere persoonsgegevens’ van u, tenzij noodzakelijk vanuit
wetgeving of contractuele verplichtingen of u ons dat expliciet vraagt.
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij noodzakelijk voor de controle van de
kredietwaardigheid, uitvoering en financiële afhandeling van een opdracht ,transporteurs en,
waar noodzakelijk, voor interne verbetering van onze processen (waaronder onze website(s)
en applicaties).
Voorbeelden van gegevens die wij van u vast (kunnen) leggen vanuit onze inhoudelijke
dienstverlening
THANKZ bedient haar opdrachtgevers onder andere het volgende aan:
• Online calculatie en bestelmogelijkheid van drukwerk
• Levering van overige grafische diensten
• Transport naar u of uw klant
• Inzicht in de historie van uw bestellingen en track trace van de levering
Hieruit is het mogelijk dat wij persoonsgegevens vastleggen die bij de betreffende casus
relevant is. Deze gegevens bewaren wij net zo lang als de overige gegevens die wij over onze
relaties vastleggen.
Wij delen deze gegevens alleen met externe partijen wanneer dat strikt noodzakelijk is vanuit
de uitvoering van de dienstverlening.
Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten,
waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het
recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen door ons over te laten dragen, te
corrigeren of te verwijderen, of uw eerder gegeven akkoord voor gebruik en verwerking van
uw persoonsgegevens in te trekken.
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij helpen u dan graag en
vragen u contact met ons hierover op te nemen. Ook heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de wettelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek
tot o.a. inzage, correctie of verwijdering sturen naar eerder genoemde contactinformatie. Wij
zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij een verzoek tot
verwijdering bewaren wij wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.
Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op met onze contactpersoon.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer in onze actieve operationele systemen dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij
uw gegevens bewaren zolang als dit wettelijk verplicht is – meestal 7 jaar, maar mogelijk
langer in verband met contractuele en wettelijke aansprakelijkheid – en/of totdat u ons
verzoekt deze te verwijderen. Wanneer u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, kunnen
deze nog aanwezig zijn in back-ups. Wij hebben interne afspraken gemaakt om te voorkomen
dat gegevens uit back-ups ongewenst actief worden.
Delen met anderen
Wij delen uw persoonsgegevens met anderen zoals hiervoor al beschreven. Daarnaast is het
mogelijk dat uw gegevens incidenteel ingezien kunnen worden of dat wij aanvullende
dienstverlening nodig hebben van externe partijen (bijvoorbeeld een systeembeheerder).
Daarbij zijn dit soort partijen algemeen gezien niet Verwerker van persoonsgegevens.
• Onze partners in zakelijke dienstverlening (ICT-leveranciers) ten behoeve van
afhandeling van uw vragen, het uitvoeren, bezorgen, factureren en administreren van
opdrachten, het verbeteren van de werking van de website en onze bedrijfsprocessen
en het oplossen van technische problemen.
• Bevoegd gezag, wanneer wij gesommeerd worden de gegevens te delen.
Websites
De website(s) (hierna ook ‘website’ genoemd)
• steunkleuren.nl
• lemea.nl
• thankz.nl
• drukkerijvansch.nl
• offsetplaat.nl
• mapfolio.nl (w.o. presentatiemap.nl, presentatiemappen.nl, offertemap.nl,
offertemappen.nl … etc.)
vallen onder THANKZ
Uw vragen over onze website en ons gebruik van persoonsgegevens kunt u stellen aan
info@drukkerijvanesch.nl. Met algemene vragen kunt u zich daar het beste eerst vervoegen:
zij kunnen u het beste op weg helpen.
Persoonsgegevens die worden verwerkt op onze website
De genoemde websites en de ICT-dienstverleners die hierbij betrokken zijn, kunnen
persoonsgegevens over u verwerken doordat u (door middel van bezoek, het plaatsen van
een bestelling of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en/of omdat
u per telefoon of e-mail contact met ons opneemt over het gebruik van deze applicaties.
U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van
andere sites/apps die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn.
Uw bezoek aan onze website, en uw keuze om te registreren of gegevens in te voeren,
eventueel ondersteund door expliciete bestelling of een onderliggend contract is het door u
gegeven akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van de genoemde doeleinden.
De genoemde website kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Technische gegevens welke uw computer en browser achterlaten wanneer zij naar
onze website surfen.
• Registratie van uw acties op onze website. Wij maken gebruik van trackers en analyse
tools (dit beschrijven wij verderop in deze privacy policy)
• Uw naam, geslacht, telefoonnummer, bedrijfsnaam, lidnummer, e-mail adres,
telefoonnummer en eventuele opmerkingen (en een eventuele bijeenkomst die u wilt
bijwonen) die u invoert bij gebruik van het contactformulier. Wij vragen u geen
(gevoelige) persoonsgegevens achter te laten in deze opmerkingen.
• Uw e-mailadres als u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Hiervoor maken wij gebruik van
MailChimp, een onder Privacy Shield vallende dienstverlener.
• Accountgegevens, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord ten behoeve van onze
websites.
Wij behouden deze gegevens ten minste zolang als wij wettelijk verplicht zijn deze te
bewaren, of totdat u verzoekt tot verwijdering, om overeenkomsten met u uit te kunnen
voeren, de applicaties te kunnen beheren en verbeteren en u van de gewenste informatie te
kunnen voorzien omdat uw historische gedrag ons helpt om u beter te ondersteunen en onze
gebruikers hebben aangegeven dit wenselijk te vinden.
Wanneer u verder telefonisch of per e-mail contact met ons of een van onze leveranciers
heeft, dan registreren wij de e-mail en overige verdere relevante informatie rondom dit
contact in onze e-mail systemen, op onze netwerkmappen en/of ons
klantenmanagementsysteem, waaronder in ieder geval uw naam, om uw contactmoment met
ons te kunnen afhandelen. Wij behouden deze gegevens om uw vraag te kunnen
beantwoorden en ten behoeve van de eerder genoemde doelstellingen, totdat u verzoekt om
verwijdering.
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte, of op
een locatie die tenminste voldoende waarborgen biedt, zoals bijvoorbeeld door Privacy
Shield. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw (persoons)gegevens primair om u te ondersteunen bij uw verzoek via het
contactformulier (waarna wij contact met u opnemen), uitvoering van opdrachten en het
leveren van producten en diensten, het gebruik van websites/applicaties of wanneer u ons
belt.
Daarbij kunt u zowel inhoudelijke vragen over onze activiteiten, als vragen rondom het
gebruik van de website of voor het oplossen van technische problemen hierbij, aan ons
stellen. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u om aanvullende gegevens wanneer die relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Uiteraard
behandelen wij de inhoudelijke gegevens die u achterlaat vertrouwelijk.
Daarnaast slaan wij relevante informatie (waaronder mogelijk ook advertenties en uw reactie
op advertenties buiten de website) op met betrekking tot uw gebruik van onze website. Dit
doen wij om het gebruik van de website te kunnen analyseren en voor bezoekers te
verbeteren.
Onze website past zich niet aan op basis van uw bezoekgedrag.
Ook gebruiken wij uw gegevens om problemen bij gebruik van de website op te lossen en
analyses te doen van het algemene klantgedrag op onze website. Wij nemen geen contact
met u op op basis van analysetools en verstrekken deze analysegegevens niet aan andere
partijen, anders dan genoemd in dit document.
Wij combineren de gegevens die u ons verstrekt via onze website en via e-mail, mondeling en
telefonisch contact in ons klantrelatiesysteem, ten behoeve van de al genoemde doelen. Wij
gebruiken deze gecombineerde gegevens niet voor andere doeleinden dan al genoemd.
Analyseren websitebezoek (en gebruik van cookies)
Deze website(s) maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) en analysetools.
Dit zijn:
• Advertising: OpenX, Doubleclick
• Analytics: Google Analytics
Deze cookies worden toegepast om de website te laten functioneren, voor marketing
doeleinden en social media doeleinden en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. Onze website deelt deze gegevens met de genoemde organisaties, u gaat hiermee
akkoord wanneer u onze website gebruikt. U kunt de wijze waarop deze organisaties met uw
persoonsgegevens omgaan, nalezen bij de organisaties zelf (in hun privacy policies).
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten
over de website-activiteit op te stellen, de werking van de website te verbeteren en meer
gerichte relevante algemene informatie aan bezoekers aan te bieden.
De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard
ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren
of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat
sommige functies in deze website dan niet correct functioneren.